ดาวน์โหลดเอกสารของโครงการ

การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ต่อ (ร่าง) ผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่ ปรับปรุงครั้งที่ 1

การประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น
ในการวางและจัดทำผัง ครั้งที่ 1

การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ครั้งที่ 1-4

การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ครั้งที่ 5-8

การประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น
ในการวางและจัดทำผัง ครั้งที่ 2

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart