การวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่

มีเป้าหมายเพื่อให้เป็นผังแม่บททางกายภาพชี้นำการพัฒนาพื้นที่ของจังหวัด การใช้ประโยชน์ที่ดิน การคมนาคม ขนส่ง สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ในระดับจังหวัด อำเภอ เมือง และชุมชน ได้อย่างบูรณาการ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและเสริมสร้างสังคมให้เข้มแข็งต่อไป

ประชาสัมพันธ์

กำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน

สถานที่ปิดประกาศ
ตั้งแต่วันที่ 2 – 16 สิงหาคม 2562

(ร่าง) ผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่
ตั้งแต่วันที่ 2 – 16 สิงหาคม 2562

ผู้รับผิดชอบโครงการ

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart