เกี่ยวกับโครงการ

หลักการและเหตุผล

 • จังหวัดเชียงใหม่มีการพัฒนาและเจริญเติบโตของเมือง และมีการขยายตัวด้านการใช้ที่ดินขึ้นอย่างรวดเร็ว
 • จำเป็นต้องมีผังแม่บททางกายภาพชี้นำการพัฒนาในทุกด้านอย่างบูรณาการ และสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและเสริมสร้างสังคมให้เข้มแข็งของเชียงใหม่
 • เพื่อดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดให้ครอบคลุมพื้นที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ
 • เพื่อกำหนดบทบาทและรูปแบบโดยภาพรวม ตลอดจนแนวทางการพัฒนาจังหวัดอย่างชัดเจน ถูกต้อง เหมาะสม

วัตถุประสงค์

ให้สอดคล้องกับตามบทบาท ศักยภาพ การพัฒนาพื้นที่จังหวัด และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ และเป็นที่ยอมรับของประชาชนทุกภาคส่วน

เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาในด้านต่างๆ พร้อมจัดทำแผนงานโครงการให้กับจังหวัดอย่างบูรณาการ

ให้เป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ ตาม พรบ.การผังเมือง พ.ศ. 2518

โดยจัดทำผังรายระเอียดโครงการพัฒนาเฉพาะเรื่องที่ต้องการส่งเสริมพัฒนาหรือพื้นที่ที่มีปัญหาเร่งด่วน เพื่อให้สามารถนำผังไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม

โดยกำหนดแนวทางและมาตรการการพัฒนาพื้นที่แก้ไขปัญหาและส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ตามหลักวิชาการผังเมือง

ขอบเขตการดำเนินงาน

1) ศึกษาและวิเคราะห์ภาพรวมการพัฒนาพื้นที่เพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่และจุดยืนการพัฒนาของจังหวัด (Positioning)

2) ศึกษาและวิเคราะห์ทิศทางการพัฒนาพื้นที่ระดับจังหวัด อำเภอ เมือง และชุมชน

 • กายภาพ การตั้งถิ่นฐาน และประวัติความเป็นมา
 • ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • เศรษฐกิจและการจ้างงาน
 • เกษตรกรรม
 • อุตสาหกรรม
 • การท่องเที่ยว
 • ประชากร
 • ลักษณะทางด้านสังคม
 • การใช้ประโยชน์ที่ดิน
 • การพัฒนาเมือง ระบบเมืองและชุมชน
 • พื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติ
 • ระบบคมนาคมและขนส่ง ระบบโลจิสติกส์
 • ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

3) บูรณาการผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกำหนดบทบาทและทิศทางการพัฒนาพื้นที่ของจังหวัด

4) กำหนดวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และเป้าหมายการพัฒนาพื้นที่

5) จัดทำผังแนวคิดการพัฒนาพื้นที่จังหวัด

6) จัดทำผังนโยบายการพัฒนาพื้นที่จังหวัด

7) วางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่

8) จัดทำผังพื้นที่ปฏิบัติการ (Action Area Plan)

9) ผังพัฒนาพื้นที่อำเภอ

10) การจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) และแผนที่แผนผัง

11) การมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1)  ผังนโยบายการพัฒนาพื้นที่จังหวัด

2)​  ผังพัฒนาพื้นที่รายสาขา

3)​  ร่างผังเมืองรวมจังหวัดที่ดำเนินการตามองค์ประกอบ พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 พร้อมข้อกำหนด

4)​  ผังพัฒนาพื้นที่อำเภอ ผังปฏิบัติการเชิง และผังโครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะเรื่อง

พื้นที่โครงการ

 • พื้นที่ศึกษาครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่เกี่ยวเนื่อง รวมถึงการเชื่อมโยงระหว่างประเทศ
 • พื้นที่วางผังครอบคลุมขอบเขตจังหวัดเชียงใหม่

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart