แผ่นปลิว

โปสเตอร์

เอกสารปิดประกาศ 15 วัน
ผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่ (ปรับปรุงครั้งที่ 1)

เปิดให้ดาวน์โหลด ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

ปฏิทิน

การประชุมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชน
เกี่ยวกับการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่ (ปรับปรุงครั้งที่ 1)
ตั้งแต่วันที่ 20-23  สิงหาคม 2562

 • เวลา 09.00 น.
 • ห้องประชุมอินทนิล สำนักบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • เวลา 13.00 น.
 • หอประชุมที่ว่าการอำเภอสันกำแพง
 • อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
 • เวลา 09.00  น.
 • หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ริม
 • อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
 • เวลา 09.00 น.
 • หอประชุมที่ว่าการอำเภอสันป่าตอง
 • อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
 • เวลา 09.00 น.
 • หอประชุมเทศบาลตำบลเมืองงาย
 • อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
 • เวลา 09.00 น.
 • หอประชุมที่ว่าการอำเภอจอมทอง
 • อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
 • เวลา 09.00 น.
 • หอประชุมที่ว่าการอำเภอฝาง
 • อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
 • เวลา 09.00 น.
 • หอประชุมที่ว่าการอำเภอฮอด
 • อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart